Værdigrundlag

Socialpædagogisk opholdssted på Fyn, hvor anerkendelse og nærvær er grundlaget for pædagogikken

Vi arbejder ud fra det enkelte barns udviklingspotentiale

Når vi siger, at vi er et socialpædagogisk opholdssted, betyder det blandt andet, at vi tager udgangspunkt i barnets udviklingspotentiale. Som et socialpædagogisk opholdssted tager vi udgangspunkt i barnets nuværende færdigheder, kompetencer og kundskaber, og har fokus på barnets nærmeste udviklingstrin.

Vi har primært fokus på følgende udviklingsområder:

 • Interpersonel udvikling: Emotioner, empati, refleksion, kognitiv udvikling,
 • Motorisk udvikling: Fin og grov motorik, sanse perception
 • Interpersonel udvikling: Aflæse mimik og krop, sprogforståelse, kontaktevne, forståelse af sociale spilleregler

Ovenstående observeres ved hjælp af:

 • Faglig viden om børns udvikling
 • Psykoterapeutiske uddannelse på ”Hildebrand Instituttet”
 • Supervision og sparring

 

Og kommunikeres ved hjælp af:

 • Handleplaner
 • Psykologiske/psykiatriske udredninger

Vi arbejder med vores målgruppes sundhed og indlæringsevne 

Fast daglig rytme

Gennem rytme og gentagelse frigøres barnets energi og opmærksomhed til indlæring af færdigheder, kundskaber og social interaktion.

Krop og psyke ser vi som et hele

Eksempelvis arbejder vi med:

 • Madlavning og madplaner
 • Fokus på råvarernes kvalitet og oprindelse
 • Økologi
 • Sukkerpolitik
 • Styring af portionsstørrelser
 • Ekstern rådgivningsbistand

Motion

Hos Hjørnegården anser motion som en del af vores orientering mod at være et socialpædagogisk opholdssted på Fyn. Gennem daglig motion og træning skærpes børnenes opmærksomhed og kropsbevidsthed nemlig, og det giver grobund for positivitet og velvære og aflader krop og psyke for spænding.

Eksempelvis:

 • Cykelture
 • Ture til legeplads, til strande
 • Skitur
 • Fritidsaktiviteter

Hjørnegårdens fysiske rammer giver gode muligheder for, at vi kan udføre aktiviteter med de børn og unge, der er i aflastning eller anbringelse hos Hjørnegården.   

Alternativ behandling

Som supplement til vores behandling gør vi brug af massør (f.eks. Body SDS), zoneterapeuter, m.m., kost og vitaminkure, etc.

Hjørnegården er et familielignende opholdssted på Fyn med hjemlige traditioner og værdier 

Det forstår vi ved familielignende traditioner:

Der er dækning af personaleHjørnegården 365 dage om året. Så de voksne er stabile personer i børnenes hverdag.

Det gør personalet iht. traditioner:

 • Vi forbereder og fejrer alle højtider
 • Vi tager på en årlig juleindkøbstur
 • Vi holder fødselsdag for alle børnene
 • Vi har skiftevis ferier til Skisportssted eller badeferie i udlandet, hvor alle børn og alt personale deltager
 • Vi afholder et årligt familiearrangement

Derudover medfører årstidernes skifte traditioner som f.eks.

 • Skovture, hvor vi samler ind til juledekorationer
 • Græskarlygter
 • Puste æg
 • Lave konfekt

Vi giver børnene grundlæggende færdigheder, således at de kan indgå konstruktivt i det sociale fællesskab.

Færdigheder kan opdeles i to grupper:

 • Praktiske færdigheder
 • Sociale færdigheder

Praktiske færdigheder:

 • Vi giver børnene ansvarsopgaver, som øger færdigheder omkring praktiske opgaver i hverdagen.
 • Vi skaber strukturer, der vil kunne overføres til det voksne liv som vaner.
 • Dagsplaner/ugeplaner tilrettelagt efter det enkelte barn.
 • Piktogrammer for de børn som har brug for det – kan være generelt eller i perioder.
 • Maddag hvor de enkelte børn sammen med en voksen laver mad, samt undervisning i hygiejne og råvarer.
 • Tøj vask – hvor børnene sammen med en voksen lærer at vaske tøj.
 • Oprydning og rengøring af eget værelse.
 • Indkøb og forretningsvaner – f.eks. at kunne bede om hjælp til at finde det de søger.

Sociale færdigheder:

 • At tilegne sig viden om menneskers forskellighed – med udgangspunkt i alle voksne og børn på Hjørnegården samt børnenes egne familier.
 • At tilegne sig viden om passende adfærd i mødet med det omgivende samfund.
 • At kunne lytte medens andre taler og gå i meningsfuld dialog.
 • At udvise rummelighed, lydhørhed og opmærksomhed over for andre mennesker.
 • At løse konflikter ved at sætte ord på egne følelser og lydhørhed over for andres følelser.
 • At mærke egne og andres grænser.

Pædagogisk praksis til indlæring af sociale færdigheder:

 • Vi er altid tre fra personalet på vagt, hvilket giver tid til det enkelte barn.
 • Vi møder vores målgruppe med spejling af indre følelser og impulsbehov i udredning af konflikter. I dette er vi lydhøre og anerkendende over for det enkelte barns indre oplevelse af konflikten samt ageren i denne.
 • Personalet er rollemodeller i det sociale rum, i forhold til kontaktmåde, adfærd og afgrænsning såvel fysisk som psykisk.
 • Personalet giver børnene konkret vejledning i kommunikation samt ”sætninger” til brug i social kontakt.
 • Personalet træner beboerne i opmærksomhed, nærvær med sig selv og andre.

Respekt og åbenhed danner rammen for samarbejdet med forældrene

Som et socialpædagogisk opholdssted på Fyn anerkender vi barnets tilhørsforhold og relation til forældre og pårørende. Vi er opmærksomme på relationens vigtige betydning for barnet.   

Vi er opmærksomme på kvaliteten af samværet, forældrenes og barnets formåen og behov, hvilket vi sætter ord på, anerkender og respekterer.

Vores personale støtter op om forældresamværet, i det omfang det er i barnets tarv.

Vi:

 • Inviterer forældre og pårørende til barnets fødselsdag.
 • Afholder sommerarrangement for alle børnenes familier.
 • Udsender nyhedsbrev til forældre og pårørende 4 gange årligt.
 • Vi tilbyder transport i forbindelse med familiebesøg
 • Vi yder støtte og guidning til forældre og barn ved samvær enten på Hjørnegården eller i hjemmet.

Omkring specielle aftaler og lignende sendes informations mail til de enkeltes forældre.

Samværet kan etableres på Hjørnegården hvis andet ikke fungerer/er muligt.

Barnet har mulighed for ugentlig telefonsamtale med familie, dette kan etableres efter ønske fra både barn og familie.

Vi er behjælpelige med at skrive mails og lignende i det omfang det skønnes tilrådeligt og muligt.

Desuden tilbyder Hjørnegården supervision til plejefamilier og til forældre med børn i aflastning

Personalet på Hjørnegården arbejder til stadighed med faglig og personlig udvikling

Alt personale hos Hjørnegården gennemgår kurser og – eller uddannelse med udgangspunkt i Psykoterapeutiske grunduddannelse på Hildebrand Instituttet. Uddannelsen kan ses i den daglige pædagogiske praksis.

Vi modtager månedlig supervision på børnene samt på personalesamarbejdet

Vi giver hinanden personlig og faglig sparring i hverdagen. Vi reflekterer i teamet over praksis i det daglige, såvel før, under og efter interaktion med barnet/børnene. I det daglige samarbejde vægtes faglige refleksioner.

Opholdsstedet Hjørnegården i Assens på Fyn – et socialpædagogisk behandlingshjem for børn og unge

Hos Hjørnegården tilbyder vi 24-timers pleje og behandling for børn og unge mellem 4-18 år. På vores opholdssted tilbyder vi et miljø hvor børn og unge kan skabe en sammenhæng – et miljø hvor de får mulighed for at styrke deres egen evner og selvværd. Vi stræber efter at møde hver eneste individ baseret på individuelle behov og betingelser. Målet er, at de alle skal øge deres tillid til sig selv og andre og lære at bruge deres ressourcer på en positiv og konstruktiv vis.

Et opholdssted i skønne, rolige omgivelser i Assens på Fyn

Vi tilbyder et roligt, strukureret og forudsigeligt miljø, hvor hver enkelt kan finde sig selv og den nødvendige ro, de har behov for.

Vi bor på en firlænget gård i gå afstand fra stranden. Vi har dejligt værksted og masser af plads i laden til forskellige akiviteter. Vi har 7000m2 jord at boltre os på til forskellige aktiviteter. Vi nyder derfor godt af vores fysiske rammer på stedet.

Vores opholdsted henvender sig mod børn med forskellige behandlingsbehov. Som en del af vores målgruppe,  kan der altså være tale om børn og unge, der:

 • Har været svært omsorgssvigtede
 • Er forsinket i deres udvikling
 • Er indadreagerende og/eller deprimerede
 • Har tilknytningsforstyrrelser
 • Har været udsat for overgreb

Vi er et opholdsted, hvor behandlingen tilrettelægges efter barnets individuelle behov og udvikling.

Telefon

Adresse

Flædekærvej 1,
5610 Assens

Ledige 24-timers anbringelser

Ledig Aflastningspladser

Ledig Efterværnspladser
Logo Find sociale tilbud