Behandling

Behandlingsmetoder

Relationsarbejde er en grundsten i hele Hjørnegårdens virke – således også i skolen.

Teoretisk set tager vores arbejde med relationer udgangspunkt i folk som Irvin Yalom (eksistentiel psykoterapi), Stern (udviklings psykologi), Ludvig Igra og Kernberg (objektrelations teori), J. Bowlby (tilknytningsteorier) samt den systemiske tænkning.

Vi laver som udgangspunkt ikke terapi med børnene, men personalets viden og evne til at kunne identificere understående i sig selv, barnet og i kontakten dem i mellem er brugbar i det socialpædagogiske arbejde med barnet og er en del af behandlingsarbejdet.

Uddannelse

Når man er ansat på Hjørnegården, er det en del af ansættelseskontrakten, at man skal undergå grunduddannelsen som psykoterapeut på Hildebrandinstituttet. Uddannelsen er psykodynamisk og baseret på den systemiske tænkning.

 

Nedenstående er et uddrag af instituttets egen beskrivelse af uddannelsen

Eva Hildebrand har i Danmark været med i udviklingen af forståelse og behandlingsmetoder for mennesker, der har været udsat for alvorlige overgreb og omsorgssvigt. Hun har gennem 25 år lavet uddannelser med det sigte at udvikle arbejdet med disse klientgrupper. Eva Hildebrand har gennem sit arbejde haft nær kontakt med psykolog ph.d. Noel Larson, som er en af pionererne i USA inden for forskning og behandling af incest, PTSD og arbejde med personlighedsforstyrrelser.

Uddannelsen bygger på en forståelse af behandling, hvor destruktiv adfærd ses som personlighedens bedste måde at beskytte sig på. Det betyder at denne adfærd også har en funktion, hvor den bliver klientens måde at sikre sig, mod uudholdelige følelser. I den positive reformulering formidles det til klienten, at tilsyneladende destruktiv adfærd har været nødvendig for den psykiske overlevelse.

Den teoretiske basis for uddannelsen er primært tilknytningsteori, Stern, objektrelationsteori, interpersonel neurobiologi samt viden om PTSD (posttraumatisk stressforstyrrelse).

Uddannelsen sigter på at kvalificere professionelle i deres arbejde med mennesker udsat for alvorlige omsorgssvigt eller overgreb.

I det pædagogiske arbejde formidler uddannelse en fordybelse, hvor undervisning i teori og træning af redskaber bliver afsæt for udvikling af de studerendes pædagogiske praksis. Det indebærer blandt andet en konstruktiv ikke konfronterende holdning og giver effektive redskaber til at håndtere belastende situationer i dagligdagen med børn, unge og voksne.

Uddannelsen formidler en grundlæggende og nuanceret viden om svigt og overgreb, deres påvirkning af personlighedsdannelsen og de skader som opstår i evnen til kontakt. Det er målet at omsætte praktisk erfaring til bevidst og reflekteret viden.

Det er et vedholdende sigte under uddannelsen at formidle konkrete redskaber til arbejdet med klienter. Disse færdigheder som er baseret på teoretisk viden, handler det om at lave hypoteser, analyser, at vælge relevante interventioner og efterfølgende evaluere på disse valg. Ud over muligheder som opstår af den teoretiske viden om personlighedsforstyrrelser, handler det om redskaber der opstår som kreative løsninger i en kontakt med mere rummelighed.

Under hele uddannelsen sker undervisningen i en eller anden form for forbindelse med egen personlige proces. Det er erfaringen at de fleste mennesker i forvejen forsøger at arbejde med deres klienter så professionelt som muligt. Viden alene har imidlertid begrænsninger i.f.t. at viderekvalificere arbejdet. Uddannelsen arbejder derfor ud fra et grundsyn om, at man i sit faglige virke i høj grad også er til stede med sig selv som menneske, og at forandring i det professionelle arbejde må ledsages af en udvikling i forståelsen af egen proces.

Yderlige oplysninger og information kan fås via www.hildebrandinstituttet.dk.

For at sikre og styrke implementeringen af uddannelsen i det daglige arbejde, modtager vi endvidere supervision af terapeut der er tidligere underviser på uddannelsen, og har selv sagt samme referenceramme.

ANDEN TEORETISK OG PRAKTISK TILGANG TIL BEHANDLINGSARBEJDET

Udover den psykodynamiske tilgang til behandlingen, gør vi endvidere brug af den miljøterapeutiske ramme. Personalet modtager dog ikke uddannelse inden for denne behandlingsmetode

Miljøterapi er en realitets- og aktivitets betonet behandlingsmetode, der er psykologisk, pædagogisk og socialt begrundet.

Torben Schjødt, der er ledende psykolog på Bispebjerg psykiatriske afdeling, tidligere ledende psykologpå Psyk.Sygehus, Frdederiksborg Amt., har undervist i miljøterapi i en årrække. Sammen med overlæge Torben Heinskou og Torben Heinskou, beskriver han miljøterapi som en behandlingsmodel, der er karakteriseret ved bestræbelsen på bevidst at tilrettelægge den samlede sum af organisatoriske, psykologiske, sociale og kulturelle påvirkninger, således at institutionen som helhed og relationerne heri fremmer psykisk udvikling. Miljøterapiens opgave kan på denne baggrund beskrives som at skabe betingelser, der muliggør og fremmer positiv forandring af patientens psykiske tilstand.

Til de nødvendige betingelser for at et miljø på denne måde kan fremme forandring og udvikling, hører tryghed og sikkerhed til de væsentligste. Angsten er ofte knyttet til interpersonelle relationer eller sociale situationer, som derfor undgås eller afvises. Kun i et trygt, tillidsvækkende og emotionelt »sikkert« miljø er det muligt gradvist at overvinde denne utryghed og angst i et sådant omfang, at der kan etableres nye erfaringer med tilknytning, social kontakt og interpersonelle relationer.

Når vi arbejder med en miljøterapeutisk ramme, er det for at sikre børnene en oplevelse af et trygt miljø, hvorfra deres angstniveau kan sænke sig, og de kan udvikle sig. For vores  målgruppe på Hjørnegården betyder det, at deres liv bliver givet en forudsigelig og klar ramme og rytme. Fast personale, faste rutiner, en tydelig døgnrytme, faste aktiviteter og oplevelser med samme personale, planlagte enerum med samme personale, klare og tydelige ord og vendinger, dagsprogrammer og eller piktogrammer osv.

Opholdsstedet Hjørnegården i Assens på Fyn – et socialpædagogisk behandlingshjem for børn og unge

Hos Hjørnegården tilbyder vi 24-timers pleje og behandling for børn og unge mellem 4-18 år. På vores opholdssted tilbyder vi et miljø hvor børn og unge kan skabe en sammenhæng – et miljø hvor de får mulighed for at styrke deres egen evner og selvværd. Vi stræber efter at møde hver eneste individ baseret på individuelle behov og betingelser. Målet er, at de alle skal øge deres tillid til sig selv og andre og lære at bruge deres ressourcer på en positiv og konstruktiv vis.

Et opholdssted i skønne, rolige omgivelser i Assens på Fyn

Vi tilbyder et roligt, strukureret og forudsigeligt miljø, hvor hver enkelt kan finde sig selv og den nødvendige ro, de har behov for.

Vi bor på en firlænget gård i gå afstand fra stranden. Vi har dejligt værksted og masser af plads i laden til forskellige akiviteter. Vi har 7000m2 jord at boltre os på til forskellige aktiviteter. Vi nyder derfor godt af vores fysiske rammer på stedet.

Vores opholdsted henvender sig mod børn med forskellige behandlingsbehov. Som en del af vores målgruppe,  kan der altså være tale om børn og unge, der:

  • Har været svært omsorgssvigtede
  • Er forsinket i deres udvikling
  • Er indadreagerende og/eller deprimerede
  • Har tilknytningsforstyrrelser
  • Har været udsat for overgreb

Vi er et opholdsted, hvor behandlingen tilrettelægges efter barnets individuelle behov og udvikling.

Telefon

Adresse

Flædekærvej 1,
5610 Assens

Ledige 24-timers anbringelser

Ledig Aflastningspladser

Ledig Efterværnspladser
Logo Find sociale tilbud